Choose your region and language

🔔Lejupielādē airBaltic Club digitālo karti

airBaltic Club programmas noteikumi (atjaunots 06.11.2020)

 

 1. Definīcijas:

1.1.  airBaltic - akciju sabiedrība “Air Baltic Corporation” ar reģistrācijas numuru 40003245752 un juridisko adresi Tehnikas iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvija

1.2. „Programma” – airBaltic Club lojalitātes programma, ko izveidojusi un uztur airBaltic.

1.3. “PINS punkti” ir vienības, kuras var uzkrāt, iegādājoties preces/pakalpojumus pie Partneriem, kā arī apmainīt tās pret precēm/pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti kā Programmas daļa.

1.4. „Noteikumi” – šie noteikumi, kuri nosaka Programmas darbības noteikumus un kārtību, kuri ir saistoši programmas Dalībniekiem un Partneriem. Noteikumos neatrunātie jēdzieni tiek interpretēti saskaņā ar attiecīgo normatīvo tiesību aktu regulējumu.

1.5. „Programmas sistēma” – airBaltic Club izveidota sistēma, izvietota interneta vietnē www.airBalticClub.com (www.pins.co) un ir paredzēta Programmas dalībniekiem savu interneta profilu izveidei un konta datu izmantošanai.

1.6. “airBaltic Club Mobilā aplikācija”  jeb “airBaltic Club aplikācija” –  Programmas izveidota un uzturēta mobilā lietotne, kas paredzēta programmas dalībniekiem to lietošanai no mobilajām ierīcēm, kur programmas dalībnieki var izveidot kontu vai piekļūt un izmantot savos kontos esošo informāciju.

1.7. „ airBaltic Club dalībnieks” jeb „Dalībnieks” ir persona, kas ir reģistrējusies Programmai vai ko Programmai ir reģistrējis tās likumīgais pārstāvis un kas ir aizpildījusi Pieteikuma formu un ko airBaltic Club ir apstiprinājis dalībai Programmā.

1.8. “airBaltic Club VIP dalībnieks” vai” VIP dalībnieks” ir airBaltic Club dalībnieks, kurš viena gada laikā ir veicis 60 vienvirziena lidojumus ar airBaltic, tādā veidā saņemot VIP dalībnieka statusu, un uz kuru attiecināmi visi airBaltic Club dalībniekiem paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.9. “airBaltic Club Executive dalībnieks” vai “Executive dalībnieks” ir airBaltic Club dalībnieks, kurš viena gada laikā ir veicis 30 vienvirziena lidojumus ar airBaltic, tādā veidā saņemot Executive dalībnieka statusu, un uz kuru attiecināmi visi airBaltic Club dalībniekiem paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.10. „ airBaltic Club konts” jeb „Konts” ir konts, kas izveidots airBaltic Club dalībniekam, balstoties uz Dalībnieka personīgajiem, brīvprātīgi iesniegtajiem datiem, lai tajā reģistrētu PINS punktus, kurus uzkrājis un/vai izmantojis Dalībnieks; airBaltic Club konts ir pieejams Dalībnieka tiešsaistes profilā vietnē www.pins.co vai www.airBaltic.com, vai izmantojot airBaltic Club mobilo lietotni.

1.11. airBaltic Club Dalībnieku grupas Konts jeb Grupas konts – Programmas sistēmā savienota Kontu grupa, kas dod iespēju apvienot PINS punktus no vairākiem Kontiem tādā veidā paplašinot PINS punktu izmantošanas iespējas.

1.12. „ airBaltic Club dalībnieka numurs” – uz Kartes noradītais numurs ir Dalībnieka unikāls identifikācijas numurs, kas ir piesaistīts Kontam.

1.13. „Partneris” ir airBaltic Club partneris, kurš noslēdzis PINS punktu pelnīšanas un/vai tērēšanas līgumu ar airBaltic Club;

1.14. “Karte” ir airBaltic Club izsniegta Programmas Dalībnieka karte ar Dalībnieka numuru. Ir pieejami četri karšu veidi:

1.14.1. „Personalizēta karte” – airBaltic Club karte, uz kuras norādīts Programmas dalībnieka numurs, kartes īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī var būt norādīts dalības līmenis Programmā;

1.14.2. „Nepersonalizēta karte” – airBaltic Club karte, uz kuras norādīts tikai Programmas dalībnieka numurs;

1.14.3. „Pagaidu karte” – papīra karte, kas izdrukāta no airBaltic Club dalībnieka interneta profila, pieejama airBaltic Club aplikācijā vai pievienota dalībnieka anketai. Uz pagaidu kartes jābūt skaidri salasāmam airBaltic Club dalībnieka numuram.

1.14.4. Digitālā karte – virtuāls airBaltic Club kartes atveidojums, kuru var uzreiz izmantot airBaltic Club piedāvātajos kanālos..

1.15. ”Executive karte” ir airBaltic Club izsniegta Programmas Executive dalībnieka karte ar Dalībnieka numuru,  kas atļauj saņemt PINS punktus un papildu priekšrocības izmantojot  airBaltic pakalpojumus, un uz kuru attiecināmi visi Kartei paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.16  ”VIP karte” ir airBaltic Club izsniegta Programmas VIP dalībnieka karte ar Dalībnieka numuru,  kas atļauj saņemt PINS punktus un papildu priekšrocības izmantojot airBaltic pakalpojumus, un uz kuru attiecināmi visi Kartei paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.17. "Pieteikuma forma” – tiešsaistes vai papīra formāta pieteikuma veidlapa, kas aizpildīta, izmantojot airBaltic piedāvātos kanālos, un pauž vēlmi piedalīties Programmā

 1. Dalības atbilstības kritēriji

2.1. Vārds, uzvārds – Pieteikuma formā norādītajam vārdam un uzvārdam ir jāsaskan ar datiem personu apliecinošos dokumentos (pasē, vadītāja apliecībā, ID kartē).

2.2. Vecums – jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 2 gadu vecumu, var kļūt par airBaltic Club PINS dalībnieku. Personas, kuras nav juridiski atbildīgas, Programmā pārstāv viņu vecāki, likumīgie aizbildņi, aizgādnis vai jebkura cita persona, kurai ir likumīgas tiesības pārstāvēt Personu. Persona, kas jaunāka par 16 gadiem, var izveidot Dalības kontu un kļūt par airBaltic Club dalībnieku tikai ar personas likumīgā aizbildņa piekrišanu. Tādēļ, ja vēlaties kļūt par dalībnieku un esat jaunāks par 16 gadiem, lūdzu, uzaiciniet savu likumīgo aizbildni piedalīties dalības reģistrācijas procesā. Mēs varam lūgt jūsu likumīgajam aizbildnim sevi identificēt, reģistrācijas procesā ievadot vārdu un uzvārdu. Šādus datus mēs glabājam, kamēr jūsu dalība ir aktīva, jo mums ir jāspēj pierādīt, ka jūsu likumīgais aizbildnis ir piekritis reģistrēt jūsu kontu.

2.3. Adrese — Dalībnieka norādītā pasta adrese Pieteikuma anketā, uz kuru tiks nosūtīta Personalizētā karte un cita korespondence, kas saistīta ar Programmu.

 1. Dalības uzsākšana

3.1. Par Dalībniekiem var kļūt tikai personas, kuras ir aizpildījušas un apstiprinājušas Pieteikuma veidlapu.

3.2. Piesakoties un izmantojot Programmas priekšrocības, Dalībnieks piekrīt šiem Noteikumiem, kā arī visām izmaiņām, kas tajos tiks veiktas. Noteikumu aktuālā versija pieejama airBaltic Club mājas lapā www.airBalticClub.com (www.pins.co)

3.3. airBaltic Club ir tiesīgs noraidīt pieteikumus dalībai Programmā, nenorādot iemeslu.

3.4. Dalībnieks vai dalībnieka likumīgais pārstāvis ir vienīgā persona, kas drīkst izmantot savu Karti un dalība nav nododama citām personām.

3.5. airBaltic Club patur tiesības atteikt Dalībniekam statusu, piemēram, Executive Dalībnieka vai VIP Dalībieka statusu, un vienpusēji izbeigt esošo statusu, par to neinformējot Dalībnieku iepriekš.

 1. airBaltic Club konts

4.1. Kā pierādījums tam, ka Dalībniekam ir piešķirts airBaltic Club konts un viņš ir tiesīgs uzkrāt Punktus, Dalībniekam tiks piešķirts Programmas dalībnieka Konts. Dalībniekam vienlaikus var būt tikai viens airBaltic Club Konts un viena Karte, izņemot speciālos gadījumus, kuri atrunāti šajos Noteikumos.

4.2. Gadījumā, ja dalība tiek pieteikta airBaltic Club aplikācijā, Konts tiek uzskatīts par izveidotu tikai pēc pilnas reģistrācijas datu ievades PINS aplikācijā.

4.3. Ja viena Dalībnieka īpašumā ir vairāk nekā viens airBaltic Club Konts, airBaltic Club patur tiesības bez brīdinājuma aizvērt tos Kontus, kuros nav Punktu.

4.4. Ja Dalībniekam ir vairāki Konti, kuros ir uzkrāti Punkti, uzkrātie Punkti tiek pārvirzīti uz Dalībnieka norādīto Kontu, kas turpmāk būs Dalībnieka pastāvīgais Konts.

4.5. Kontam ir piesaistīta Dalībnieka norādīta, unikāla e-pasta adrese, kas Programmas sistēmā vienlaicīgi var tikt reģistrētā tikai vienam Kontam.

4.6. Pārbaudīt uzkrātos PINS punktus var Programmas sistēmā vai airBaltic Club aplikācijā, izmantojot Dalībnieka interneta profila datus (ievadot airBaltic Club reģistrācijas e-pasta adresi un paroli). Ja konta izrakstā Dalībnieks konstatē kļūdas, par to Dalībnieks informē airBaltic Club klientu apkalpošanas dienestu (tālruņi: +371 67 280 280 Latvijā, +372 630 6660 Igaunijā, +370 700 55 665 Lietuvā; www.pins.co) viena mēneša laikā no pirkuma dienas, ja nav atrunāts citādi. Pēc šī perioda tiks uzskatīts, ka Dalībnieks apstiprinājis esošo Konta bilanci un dati tajā netiks laboti.

4.7. airBaltic Club Dalībnieku grupas Konts

4.7.1. airBaltic Club Programmas sistēmā ir iespēja vairākus Kontus savienot grupā. Visas darbības, kas saistītas ar Grupas konta izveidi un Dalībnieku pievienošanās tiek veiktas airBaltic Club mājas lapā www.pins.co sadaļā Mans konts.

4.7.2. Grupas kontā iesaistīto Kontu skaits nevar pārsniegt 8 (astoņus) Kontus. Viens Konta turētājs var būt tikai viena Grupas konta dalībnieks.

4.7.3. Dalībnieks, kurš izveido Grupas kontu, vienlaicīgi kļūst par tās administratoru un ir tiesīgs piesaistīt izveidotajā Grupas kontā citu Kontu īpašniekus.

4.7.4. Izveidojot Grupas kontu, tās administrators uzņemas atbildību par šī Konta ietvaros veiktajām darbībām, ieskaitot tās darbības, kuras veikuši citi grupas dalībnieki.

4.7.5. Grupas konta administratoram ir tiesības tērēt PINS punktus, kas atrodas jebkurā no grupas Kontiem. Pārējie Grupas konta Dalībnieki var tērēt PINS punktus, kas atrodas tikai konkrētā grupas dalībnieka Kontā. Grupas konta administrators var piešķirt tiesības jebkuram grupas dalībniekam tērēt PINS punktus no Grupas konta.

4.7.6. Lai dzēstu Kontu no Grupas Konta, grupas administratoram jāsazinās ar airBaltic Club klientu apkalpošanas dienestu.

4.7.7. Izstājoties no Grupas konta Dalībnieka Kontā saglabājas konkrētajā Kontā līdz izstāšanās brīdim sakrātie, bet vēl neiztērētie PINS punkti.

4.7.8. Piekrītot pievienoties grupai, Konta īpašnieks apstiprina, ka viņš/viņa piekrīt ievērot šo noteikumu 4.7. punktā minētos administrācijas noteikumus, kā arī Konta īpašnieks piekrīt un pilnvaro Konta administratoru piekļūt Konta īpašnieka datiem un Konta izmantošanas datiem (ieskaitot uzkrātos PINS punktus), kā arī piekrīt un pilnvaro Konta administratoru rīkoties brīvi ar visiem PINS punktiem Konta īpašnieka kontā.

 1. airBaltic Club kartes

5.1. Piesakoties Programmai pie kāda no Partneriem, Dalībnieks var saņemt Nepersonalizētu karti. Lai Dalībnieks tiktu reģistrēts Programmai, Dalībniekam ir jāizveido profils interneta vietnē: www.pins.co/register, tuvākajā laikā pēc kartes saņemšanas vai jāaizpilda Kartei pievienotā Pieteikuma anketa.

5.2. Piesakoties Programmai airBaltic Club aplikācijā, dalībnieks saņems apstiprinājuma īsziņu telefonā un Digitālo karti.

5.3. Karte ir PINS īpašums, un tā pēc pieprasījuma ir jānodod airBaltic Club.

 1. airBaltic Club piešķiršanas procedūra

6.1. Lai saņemtu PINS, izmantojot kritērijiem atbilstošu pakalpojumu vai iegādājoties preci, Dalībniekam jāuzrāda airBaltic Club dalības numurs un/vai airBaltic Club karte, vai cita karte, kas dod tam tiesības uzkrāt PINS punktus. Ja PINS netiek automātiski ieskaitīti Dalībnieka kontā, trūkstošos PINS punktus Dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt  aizpildot pēcreģistrācijas pieteikumu airBaltic Club mājas lapā. Ja Karte vai Dalībnieka numurs netiek uzrādīti, priekšrocības netiek piemērotas.

6.2. Veicot pirkumu pie programmas Partnera ar kādu no airBaltic Club maksājumu kartēm, PINS punkti tiek piešķirti par abām transakcijām.

6.3. Partneris ir atbildīgs par Partneru piedāvājumiem un privilēģijām, un tādā gadījumā uz piedāvājumiem un priekšrocībām var attiekties konkrētā Partnera noteikumi un nosacījumi. airBaltic nav atbildīgs par partnera saistību neizpildi (ja vien airBaltic nav skaidri norādījis, ka tas uzņemas atbildību par konkrēto darījumu vai Partneri). Šādā gadījumā Dalībniekam ir tiesības vērsties pret Partneri, ja Partneris pārkāpj jebkādus savus solījumus vai noteikumus un nosacījumus.

6.4. PINS punkti netiek piešķirti par tādām precēm/pakalpojumiem, par kuriem nav attaisnojošu dokumentu vai kuru attaisnojošie dokumenti (biļetes, lidojuma kuponi) norāda, ka:

6.4.1. ka prece vai pakalpojums nav izmantoti;

6.4.2. ka to vērtība ir atmaksāta vai kompensēta naudā;

6.4.3. ka tiem beidzies derīguma termiņš;

6.4.4. tie ir iegūti nelikumīgi vai iegūti, pārkāpjot līgumiskās vai likumīgās saistības.

6.5. Izmantojot citu lojalitātes programmu piedāvātos pakalpojumus un priekšrocības, Dalībnieks nevar uzkrāt PINS punktus, ja vien nav atrunāts citādi.

6.6. Partneris aprēķina un PINS punktus ieskaita Dalībnieka kontā uzkrātos PINS punktus. Šos PINS punktus var tērēt tam paredzētajos veidos, kā tas norādīts Noteikumos vai citos airBaltic Club informatīvajos materiālos. airBaltic Club programmas priekšrocību un pakalpojumu saņemšanai nav iespējams izmantot citās programmās iegūtos punktus, ja vien nav atrunāts citādi.

6.7. Ikviens paziņojums par citiem PINS punktu uzkrāšanas veidiem, kas nav minēti šajos Noteikumos, tiks publicēti atsevišķi airBaltic Club informatīvajos materiālos.

 1. Uzkrāto PINS punktu izmantošana

7.1. Uzkrātos PINS punktus var izmantot, tiklīdz Dalībnieka kontā ir sasniegts attiecīgās preces/pakalpojuma iegūšanai vajadzīgais PINS punktu skaits.

7.2. Programma piedāvā uzkrātos PINS punktus izmantot interneta veikalā spend.pinsforme.com. Veicot pirkumu Dalībnieks apliecina, ka pirms tam ir iepazinies un tam nav pretenziju par interneta veikala nosacījumiem.

7.3. Preču/pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no to pieejamības Partnera krājumos vai citiem Partnera nosacījumiem. Preci/pakalpojumu nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai īpašiem pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi. Papildinformācija par preču/pakalpojumu pieejamību un īpašiem nosacījumiem ir pieejama mūsu interneta vietnē spend.pinsforme.com, kā arī pie attiecīgā Partnera. Partneris ir atbildīgs par informācijas un produkta nodrošināšanu saskaņā ar Partnera noteikumiem, kā arī ir atbildīgs par produkta atbilstošas kvalitātes nodrošināšanu. airBaltic nav atbildīgs par Partneru piegādātajiem produktiem vai jebkurām citām Partneru saistībām pret dalībnieku, vai jebkādiem Partneru solījumiem un par iepriekšminētā pārkāpšanu.

7.4. Par iegādāto preci/pakalpojumu uz Dalībnieka norādīto adresi tiks nosūtīti apliecinājuma dokumenti (prēmijas lidojuma biļetes un/vai citi pirkuma apstiprinājumi). Preču/pakalpojumu dokumenti tiek sagatavoti elektroniski. Informācija par preces atpakaļnosūtīšanas nosacījumiem un pakalpojumu maksu ir pieejama dažādos airBaltic Club un/vai Partnera informatīvajos materiālos. Jebkurus jautājumus par šīm tēmām var uzdot arī airBaltic Club klientu apkalpošanas dienestam.

7.5. Ja Dalībnieks vēlas atdot Partnerim preci, kas saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumiem attiecībā uz preču atgriešanu, tostarp noteikumiem par distances līgumiem, apmainīta pret uzkrātajiem PINS punktiem un to pierāda attaisnojuma dokuments, Dalībniekam tiek atmaksāta tikai preces vērtība, kas uzrādīta attaisnojuma dokumentā. Uzkrātie PINS punkti netiek dzēsti, tie tiek ieskaitīti atpakaļ Dalībnieka Kontā. Ja pirkums apmaksāts no Grupas konta, PINS punkti tiek ieskaitīti tajā Kontā, no kura prece tika apmaksāta.

 1. PINS punktu derīguma termiņš

8.1. Parasti PINS punkti ir derīgi 3 gadus, sākot ar pirmo krāšanas dienu (dienu, kad produkts/pakalpojums tiek nopirkts), ja vien nav noteikts citādi. airBaltic ir tiesības piedāvāt PINS punktu krāšanu ar citiem nosacījumiem (piemēram, ar saīsinātu derīguma termiņu). Šāds atšķirīgs nosacījums tiek piemērots, ja airBaltic ir informējis Dalībnieku par šādiem nosacījumiem pirms darījuma.

8.2. VIP Dalībnieku un Executive Dalībnieku PINS punktiem nav derīguma termiņa, un tie netiek dzēsti, kamēr dalībnieks saglabā savu statusa līmeni. Tiklīdz dalībnieks zaudē VIP vai Executive statusu, neizmantotie PINS punkti netiek pagarināti vai jebkādā citā veidā kompensēti un tiek dzēsti dienā, kad aprit trīs gadi kopš to nopelnīšanas dienas.

 1. VIP Dalībnieka un Executive Dalībnieka statusa saglabāšana

9.1 Lai saglabātu Executive Dalībnieka statusu pēc gada kopš tā iegūšanas, nākamā kvalifikācijas gada laikā Executive Dalībniekam nepieciešams veikt 25 vienvirziena lidojumus ar airBaltic. Ja netiek sasniegts nepieciešamais lidojumu skaits, tiek zaudēts Executive Dalībnieka statuss.

9.2. Ja Executive Dalībnieka statuss tiek saglabāts uz vēl vienu gadu, tiek nosūtīta atjaunota digitāla Executive karte, kas derīga vienu gadu kopš kvalificēšanās dienas. Ja statuss tiek zaudēts, uz Dalībnieka anketā norādīto epasta adresi tiek nosūtīta Club level airBaltic Club digitāla karte.

9.3. Lai saglabātu VIP Dalībnieka statusu pēc gada kopš tā iegūšanas, nākamā kvalifikācijas gada laikā VIP Dalībniekam  nepieciešams veikt 50 vienvirziena lidojumus ar airBaltic. Ja netiek sasniegts nepieciešamais lidojumu skaits, tiek zaudēts VIP Dalībnieka statuss un iegūts Executive Dalībnieka statuss.

9.4. Ja VIP Dalībnieka statuss tiek saglabāts uz vēl vienu gadu, tiek nosūtīta atjaunota digitāla VIP karte, kas derīga vienu gadu kopš kvalificēšanās dienas. Ja statuss tiek zaudēts, dalībniekam tiek piešķirts Executive statuss un uz Dalībnieka anketā norādīto epasta adresi tiek nosūtīta digitāla airBaltic Club Executive karte.

9.5. VIP dalībniekiem ir iespēja pasūtīt plastmasas VIP karti, to pieprasot airBaltic Club dalībnieku apkalpošanas dienestā.

 1. Nodokļi, uzcenojumi un pakalpojumu maksa

10.1. Dalībnieks ir atbildīgs par visu tādu papildu izmaksu segšanu kā nodokļi (piemēram, lidostas nodokļi un nodevas, drošības maksa, piegādes maksa), papildus pakalpojumi (piemēram, apdrošināšana) un pakalpojumu maksa (piemēram, maksu par izmaiņām lidojuma rezervācijā), kas tiek piemēroti Partneru preču/pakalpojumu iegādei izmantojot PINS punktus.

 1. Noteikumu un nosacījumu pārkāpšana, dalības izbeigšana, izmaiņas programmā

11.1. Dalībniekam ir tiesības pārtraukt dalību Programmā jebkurā brīdī, rakstiski par to informējot airBaltic Club.

11.2. Ja dalība tiek izbeigta, sakrātie PINS punkti netiek atlīdzināti vai kā citādi kompensēti, un tos nevar nodot tālāk.

11.3. airBaltic Club var pārtraukt Dalībnieka dalību Programmā, ja pēc iepriekšēja brīdinājuma netiek novērsts sekojošais:

11.3.1. neprecīzi personas dati vai

11.3.2. Dalībnieka darbības vai bezdarbības rezultātā radītais kaitējums airBaltic Club un/vai airBaltic Club partneriem un/ vai to darbiniekiem vai arī citiem šīs Programmas dalībniekiem.

11.4. airBaltic Club var pārtraukt Dalībnieka dalību Programmā jebkurā no zemāk minētajiem gadījumiem:

11.4.1. kad Dalībnieks nav izmantojis airBaltic Club kontu ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus;

11.4.2. Partneris, pie kura Dalībnieks ir krājis punktus, vairs nepiedalās Programmā;

 11.4.3. Programma tiek būtiski mainīta vai pastāv citi būtiski apsvērumi;

 11.4.4. airBaltic Club reorganizācijas gadījumā. Izbeigšanas gadījumā Dalībniekam ir tiesības jau uzkrātos punktus izmantot atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai.

11.5. Iepriekš minētajos gadījumos airBaltic Club patur tiesības iesaldēt arī Dalībnieka kontu līdz brīdim, kad pieņem lēmumu par dalības izbeigšanu vai Dalībnieks pieprasa dalības izbeigšanu.

11.6. Tiklīdz PINS ir pārtraucis Dalībnieka dalību programmā, tās atjaunošana vairs nav iespējama.

11.7. Līdz brīdim, kad notikusi dalības izbeigšana Programmā, šie Noteikumi paliek spēkā kā Dalībnieka dalības noteikumi.

11.8. Ja kāds no Partneriem izbeidz sadarbību ar airBaltic Club, pie šī Partnera uzkrātie PINS punkti saglabāsies Dalībnieka kontā līdz brīdim, kad beigsies to derīguma termiņš.

11.9. airBaltic Club patur tiesības jebkurā laikā atcelt Programmu vai aizstāt to ar citu programmu.

11.10. airBaltic Club ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma aizvērt tos Kontus, kuros esošie Punkti iegūti vai par kuriem airBaltic Club ir ai pamatotas aizdomas, ka tie iegūti prettiesiski, pārkāpjot šos Noteikumus vai Dalībniekam rīkojoties pretēji labas ticības principiem.

11.11. airBaltic Club ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt Dalībniekam jau ieskaitītus Punktus, ja tie iegūti vai airBaltic Club ir pamatotas aizdomas, ka tie iegūti prettiesiski, pārkāpjot šos noteikumus, tostarp šo Noteikumu 6.4. punktu, vai Dalībniekam rīkojoties pretēji labas ticības principiem.

 1. Datu aizsardzība

12.1. airBaltic Club veic personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo Eiropas Savienības un vietējo likumu prasībām attiecībā uz konfidencialitāti un datu apstrādi. Detalizēta informācija par to, kā airBaltic apstrādā personas datus, ir sniegta airBaltic Club Konfidencialitātes politikā, kas pieejama PINS mājaslapā www.pins.co.

12.2. Dalībnieks, kas Programmai piesaista jaunus dalībniekus, nosūtot potenciālā jaunā Dalībnieka personas datus airBaltic Club, iegūst piekrišanu tam, ka airBaltic Club apstrādā šādus personas datus, vai citā veidā nodrošina šāda potenciālā jaunā Dalībnieka personas datu sniegšanu airBaltic Club saskaņā ar piemērojamām Eiropas Savienības un vietējo likumu prasībām attiecībā uz konfidencialitāti un datu apstrādi. Par šādu jaunu dalībnieku piesaisti Dalībniekam netiek sniegta nekāda veida atlīdzība vai kompensācija, ja vien tas nav īpaši atrunāts.

 1. Dažādi

13.1. airBaltic patur tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, informējot par to dalībniekus vietnē www.pins.co vismaz 10 (desmit) dienas pirms izmaiņām. Iepriekšējs brīdinājums nav nepieciešams, ja izmaiņas ir gramatiskas vai paredzētas tehnisku kļūmju novēršanai.

13.2. Gadījumā, ja Karte ir nozaudēta, nozagta, bojāta vai arī to bez Dalībnieka piekrišanas izmanto kāda cita persona (vai arī Dalībnieka Konta informāciju izmanto kāda cita persona), Dalībniekam nekavējoties par to jāziņo  airBaltic Club klientu apkalpošanas dienestam. Līdz brīdim, kad informēts airBaltic Club klientu apkalpošanas dienests par iepriekš minētajiem gadījumiem, Dalībnieks ir atbildīgs par ikvienu kartes izmantošanas gadījumu un par sava konta informāciju.

13.3. airBaltic Club, rīkojoties labticīgi, patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos Noteikumus, preces/pakalpojumus, preču/pakalpojumu apjomu, Partnerus, kuri piedalās Programmā, vai jebkuras citas programmas dokumentos izklāstītās airBaltic Club procedūras, kad vien šādas izmaiņas tiek uzskatītas par vajadzīgām. Šādas izmaiņas un papildinājumi tiek uzskatīti par apstiprinātiem, ja Dalībnieks turpina piedalīties Programmā vai ja neiesniedz rakstisku iebildumu viena mēneša laikā no Noteikumu publicēšanas brīža. Ja Dalībnieks nepiekrīt izmaiņām Programmā, dalība var tikt izbeigta saskaņā ar šo Noteikumu 11.1. punktu.

13.4. Pirms sākt izmantot Dalības kontu, Dalībnieks nodrošina izmantoto sakaru līdzekļu, sistēmu un izveidotā sakaru kanāla drošību.

13.5. airBaltic nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties tehnisku kļūmju vai uzturēšanas darbu, vai citu saistībā ar vietni vai mobilo lietotni veiktu pasākumu gadījumā, kas var traucēt Dalības konta izmantošanu.

 1. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

14.1. Šo noteikumu derīgumu, uzbūvi un izpildi regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un tie atrodas Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

14.2. Ja kāds no iepriekš izklāstītajiem nosacījumiem pilnībā vai daļēji juridiski nav spēkā, tas neietekmē pārējo nosacīju spēkā esamību.

14.3. Ja šie noteikumi ir dažādi interpretējami dažādās valodās, noteicošā ir angļu valodas versija.

 

SAMSUNG GALAXY CLUB 2020 AKCIJA

(TURPMĀK saukta AKCIJA)

AKCIJAS NOTEIKUMI

Akcijas organizators

 1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk saukts Organizators), reģistrācijas Nr. 40003963909, kas atrodas Duntes ielā 6, Rīgā, LV-1013, Latvijā.

Akcijas ilgums

 1. Akcija sākas 2020. gada 11. februārī pulksten 22:00 un beidzas 2020. gada 31. decembrī pulksten 23:59 (turpmāk saukts Akcijas periods).

Tiesības piedalīties akcijā

 1. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Akcijā, ja viņu vecāki vai likumīgie aizbildņi piekrīt šiem Akcijas noteikumiem (turpmāk saukti Noteikumi).
 2. Lai piedalītos Akcijā, personai nepieciešams airBaltic Club konts. Kontu airBaltic Club lietotnē var reģistrēt jebkurā laikā.

Akcija

 1. Klienti, kuri iegādājas Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20+ Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Flip (modeļa Nr. SM-G986BZADEUD, SM-G986BZBDEUD, SM-G986BZKDEUD, SM-G988BZADEUD, SM-G988BZKDEUD, SM-F700FZKDSEB. SM-F700FZPDSEB) (turpmāk saukts Akcijas prece) Akcijas perioda laikā, ir tiesīgi saņemt piekļuvi Galaxy Club programmai un saņemt šādas Galaxy Club priekšrocības:

1) Kuponus trijiem apmeklējumiem lidostas biznesa klases uzgaidāmajā zālē izmantošanai Rīgas, Tallinas vai Viļņas lidostā;

2) Kuponus trijām paātrinātām drošības kontroles procedūrām izmantošanai Rīgas, Tallinas vai Viļņas lidostā;

3) 900 PINS punktus

(turpmāk sauktas Priekšrocības).

 1. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz Organizatora izplatītām Akcijas precēm. Klientam ir pienākums pie mazumtirgotāja pārliecināties par to, vai klienta izvēlētās preces dod tiesības piedalīties Akcijā.
 2. Akcijas dalībnieki (turpmāk saukti Dalībnieki) nesaņems Priekšrocības, ja Akcijas prece tiks nodota atpakaļ mazumtirgotājam defektu vai citu iemeslu dēļ.

Priekšrocības

 1. Priekšrocības ir paredzētas tikai personīgai izmantošanai.
 2. Priekšrocības nevar izņemt naudā, apmainīt vai paņemt atpakaļ.
 3. Kuponus lidostas biznesa klases uzgaidāmās zāles apmeklējumiem un paātrināto drošības kontroles procedūru izmantošanai var izmantot tikai persona, kam pieder Akcijas prece. Ja Akcijas prece pieder juridiskai personai, šī juridiskā persona lemj par to, kurš ir tiesīgs izmantot Akcijas Priekšrocības.
 4. Dalībnieks vienā dienā var izmantot tikai vienu kuponu lidostas biznesa klases uzgaidāmās zāles apmeklējumam un vienu kuponu paātrināto drošības kontroles procedūru izmantošanai.
 5. Aktivizējot kuponu, Dalībnieks saņem QR kodu, kas jāuzrāda pie ieejas lidostas biznesa klases uzgaidāmajā zālē vai jānoskenē paātrinātās drošības kontroles vietā.
 6. Kupons ir derīgs 24 stundas no tā aktivizēšanas. Kad paiet 72 stundas pēc aktivizēšanas, kuponi tiek dzēsti.
 7. Dalībnieks var izmantot kuponus līdz 2021. gada 31. janvārim, un pēc šī datuma visi neizmantotie kuponi kļūst nederīgi.

Pieteikšanās Priekšrocību saņemšanai

 1. Lai saņemtu Priekšrocības, Dalībniekiem nepieciešams atvērt Samsung Members lietotni, lejupielādēt airBaltic Club lietotni, reģistrēties airBaltic Club programmā vai pierakstīties pastāvošajā airBaltic Club kontā un ievadīt Akcijas preces pirkuma datumu (turpmāk saukta Reģistrācija).
 2. Pēc Reģistrācijas apstiprināšanas Dalībnieks tiek uzņemts Galaxy Club programmā Priekšrocību saņemšanai. Kuponu izmantošanai tiks aktivizēta Galaxy Club programmas sadaļa Dalībnieka kontā airBaltic Club lietotnē. 900 PINS punkti tiek automātiski pieskaitīti Dalībnieka kontam pēc Reģistrācijas apstiprināšanas.
 3. airBaltic Club lietotne automātiski atpazīst Akcijas preci. Dalībnieks varēs iekļūt airBaltic Club lietotnes Galaxy Club sadaļā tikai tad, ja lietotne ir lejupielādēta derīgā Akcijas precē.

Vispārīgi noteikumi

 1. Organizators patur tiesības saprātīgi un saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu prasībām mainīt Akcijas noteikumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma.
 2. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Priekšrocības, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis Akciju.
 3. Organizators neatbild par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus Organizators kontroles.
 4. Akcijas norisi regulē Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas tiesību akti atkarībā no tā, vai Dalībnieka dzīvesvieta ir Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā.
 5. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai pretenzijas sakarā ar Akciju, tās var iesniegt līdz 2021. gada 31. martam, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru. Zvans konkrētajā valstī no fiksētā vai mobilā tālruņa Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas.

Igaunijā: 800-7267, [email protected]

Latvijā: 8000-7267, [email protected]

Lietuvā: 8800-77777, [email protected]