Choose your region and language

🔔Lejupielādē airBaltic Club digitālo karti

AirBaltic Club Programmas konfidencialitātes politika

 1. Ievads

 “Air Baltic Corporation” AS rūpējas par datu subjektu konfidencialitāti un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamo Eiropas Savienības (ES) un vietējo likumu prasībām attiecībā uz konfidencialitāti un datu apstrādi.

Ja vien šeit nav noteikts citādi, apzīmējumi ar lielo sākumburtu, kas izmantoti šajā politikā, atbilst tām šo apzīmējumu definīcijām, kas norādītas airBaltic Club programmas noteikumos.

 1. Datu pārzinis

Uzņēmums, kas saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku atbild par Jūsu personas datu apkopošanu, izmantošanu un izpaušanu, ir akciju sabiedrība “Air Baltic Corporation” ar reģistrācijas numuru 40003245752 un juridisko adresi Tehnikas iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvija

Ja Jums ir radušies jautājumi par šo Konfidencialitātes politiku vai vēlaties pieprasīt kādu individuālo tiesību īstenošanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@pins.co, vai sūtiet vēstuli uz airBaltic pasta adresi.

 1. Jūsu personas datu apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats

Kad izmantojat airBaltic Club mājaslapu vai airBaltic Club Mobilo aplikāciju (airBaltic Club aplikācija), mēs varam lūgt Jūs sniegt šīs Konfidencialitātes politikas 7. sadaļā uzskaitītos personas datus un tos apstrādāt, kā arī piedāvāt abonēt informatīvos biļetenus vai lūgt, lai sniedzat atsauksmes.

airBaltic Club juridiskais pamats šādai personas datu izmantošanai ir sazināties ar Jums un iesaistīt Jūs, kad:

 • gatavojas noslēgt ar jums lÄ«gumu par dalÄ«bu airBaltic Club, tostarp, lai nodroÅ¡inātu jÅ«su dalÄ«bas konta darbÄ«bu
 • veidojam ar Jums lÄ«gumiskas attiecÄ«bas;
 • Ä«stenojam likumÄ«gās intereses mÅ«su uzņēmuma darbÄ«bas nodroÅ¡ināšanai;
 • izpildām savus juridiskos pienākumus;
 • mums tas ir nepiecieÅ¡ams statistikas vajadzÄ«bām;
 • uzlabot mÅ«su pakalpojumus, piedāvājumus un airBaltic Club lietotni, veicot aptaujas, pamatojoties uz mÅ«su likumÄ«gajām interesēm;
 • nodroÅ¡inām Jums tirgvedÄ«bas un reklāmas komunikāciju, ja esat mums sniedzis savu piekriÅ¡anu vai ja tas ietilpst mÅ«su likumÄ«gajās interesēs.

Atsevišķus personas datus ir nepieciešams iesniegt Jūsu identificēšanai, reģistrēšanai airBaltic Club Programmā un Jūsu Dalībnieka Konta izveidošanai, lai Jūs varētu saņemt visus airBaltic Club piedāvātos pakalpojumus. Nesniedzot personas datus, kas ļauj Jūs identificēt un izveidot Jūsu airBaltic Club Kontu, nav iespējas kļūt par airBaltic Club Programmas dalībnieku. Mēs informēsim Jūs par to, kuri personas dati ir obligāti, kad airBaltic Club pieprasa šādus personas datus no Jums.

Personas dati, ko iesniedzat airBaltic Club vietnē vai airBaltic Club lietotnē, tiks apstrādāti ar vislielāko rūpību un cieņu. airBaltic Club tos izmantos, lai nodrošinātu vietnes vai airBaltic Club lietotnes darbību, kā arī, lai izpildītu mūsu saistības, apstrādājot un administrējot PINS punktus to uzkrāšanas un izmantošanas procesā, un lai nodrošinātu jūsu dalību airBaltic Club programmā.

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, ciktāl tas nepieciešams mārketinga nolūkos (informējot par līdzīgiem pakalpojumiem, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, nodrošinot jums tiesības iebilst, un nosūtot citus komerciālus paziņojumus un piedāvājumus (ieskaitot trešo personu piedāvājumus), pamatojoties uz jūsu piekrišanu), kā arī, lai jūs pareizi identificētu, pienācīgi nodrošinātu jums pakalpojumus vai preces, atbildētu uz jūsu jautājumiem vai sazinātos ar jums, nodrošinātu airBaltic Club programmas pareizu darbību, veiktu sistēmas testēšanu, uzturēšanu un attīstīšanu, nodrošinātu attiecības ar klientiem un aptaujas.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus reorganizāciju ietvaros, apvienošanās vai sadales gadījumos, dažādu pilnu vai daļēju saistību, biznesa un aktīvu iegūšanas un nodošanas gadījumos, kā arī dažādu tiesisko procesu gadījumos, piemēram, tiesiskās aizsardzības procesu ietvaros, likvidācijas ietvaros, maksātnespējas ietvaros. Papildus, reorganizāciju vai aktīvu, saistību un biznesa nodošanas un/vai iegūšanas gadījumos pirms šāda veida darījumiem var tikt apstrādāta klientu datu bāze (attiecīgi, arī Jūsu dati šajā datu bāzē) ar mērķi iepazīties ar biznesa darījuma saturu un novērtētu tā vērtību. Jebkurā šādā gadījumā mēs ar rūpību izvērtēsim nepieciešamo personas datu tvērumu un pēc iespējas samazināsim personas datu apstrādi, kad tas iespējams mērķa sasniegšanai un nodrošināsim atbilstošu personas datu aizsardzību, kā arī atbilstoša līguma noslēgšanu ar partneri. Mēs informēsim Jūs gadījumos, ja kādi no minētajiem darījumiem ietekmē mūsu saistības pret Jums vai ietver Jūsu datu nodošanu citam komersantam. Šāda veida apstrāde var tikt balstīta uz likumu (piemēram, Komerclikumu) un leģitīmo interesi.

 1. Personas datu izpaušana trešajām pusēm

Iepriekš minēto nolūku dēļ un atkarībā no airBaltic Club produktiem vai pakalpojumiem, ko esat izvēlējies airBaltic Club Programmā, ES robežās Jūsu personas dati var tikt izpausti vai nodoti mūsu darbiniekiem, airBaltic grupas uzņēmumiem vai airBaltic Club Partneriem, kas airBaltic Club Programmas ietvaros sniedz preces vai pakalpojumus, vai uzņēmumiem, kas airBaltic Club vārdā veic datu apstrādi.

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus:

 • airBaltic darbiniekiem, kas atbild par klientu apkalpoÅ¡anu un klientu pieprasÄ«jumu apstrādi, kā arÄ« tiem darbiniekiem, kas veic grāmatvedÄ«bas, IT platformas uzturēšanas un datu analÄ«tikas funkcijas, un darbiniekiem, kas nodroÅ¡ina sadarbÄ«bu ar Partneriem;
 • airBaltic Club Partneri saistÄ«bā ar PINS punktu krāšanu un/vai lietoÅ¡anu pie attiecÄ«gā partnera un attiecÄ«bā uz Å¡Ä« Partnera pakalpojumiem, kurus esat izvēlējies izmantot, ieskaitot darÄ«juma vērtÄ«bu, apstiprinājumu par pakalpojuma saņemÅ¡anu, kā arÄ« gadÄ«jumos, kad informācijas nodoÅ¡ana ir nepiecieÅ¡ama, lai konstatētu un/vai novērstu iespējamus ar krāpÅ¡anu saistÄ«tus darÄ«jumus;
 • kredÄ«tiestādēm vai citiem uzņēmumiem, kas ražo un nodroÅ¡ina airBaltic Club Kartes;
 • airBaltic Club balvu nodroÅ¡inātājiem pasÅ«tÄ«jumu apstrādes nolÅ«kos;
 • AirBaltic IT sistēmas nodroÅ¡inātājiem, tirgvedÄ«bas un komunikācijas platformas nodroÅ¡inātājiem un aviolÄ«niju rezervācijas sistēmām;
 • valsts policijai un citām varas institÅ«cijām, saņemot no tām oficiālu pieprasÄ«jumu, ja šādu datu izpauÅ¡anu pieprasa likums.
 • personām, kas nodroÅ¡ina IT sistēmas, IT atbalstu un infrastruktÅ«ru, IT un airBaltic Club aplikācijas, mājas lapas uzturēšanas pakalpojumus;
 • Citiem pārziņiem, kas ir uzņēmumu grupas daļa, ciktāl tas nepiecieÅ¡ams leÄ£itÄ«mas intereses nodroÅ¡ināšanai iekšējos administratÄ«vos nolÅ«kos;
 • Personas, kuras nodroÅ¡ina un nodroÅ¡ina atbalstu dažādu aptauju veikÅ¡anai, partneri, kas veic aptaujas airBaltic Club vai Partneru vārdā;
 • Konsultantiem, revidentiem, auditoriem, grāmatvežiem, parādu piedzinējiem, juristiem, kad tas nepiecieÅ¡ams organizatoriskās pārvaldÄ«bas un komercdarbÄ«bas ietvaros.
 • personām, kas ir iesaistÄ«ti reorganizāciju darÄ«jumos, aktÄ«vu, saistÄ«bu un biznesa iegÅ«Å¡anas un/vai nodoÅ¡anas darÄ«jumos, un jebkuri citi, kas sniedz atbalstu vai konsultācijas šādu darÄ«jumu sagatavoÅ¡anai un izpildei, kā arÄ« tie, kuri iesaistÄ«ti šādu darÄ«jumu izvērtēšanā pirms šāda darÄ«juma norises;
 • personām, kas sniedz dažāda veida atbalstu un pakalpojumus airBaltic Club administratÄ«vajiem, organizatoriskās un finanÅ¡u pārvaldÄ«bas un komercdarbÄ«bas nodroÅ¡ināšanas mērÄ·iem.

Google Analytics rīkam, ko nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), ir piekļuve statistikas datiem, kurus šis rīks apkopojis airBaltic Club vietnē vai airBaltic Club lietotnē. Google Inc. ir informējis, ka paļaujas uz Līguma standartklauzulām, lai nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību, kad un ja tie tiek nodoti ASV. Līgumsaistības privātuma nodrošināšanai tiek piemērotas arī šim pakalpojumu sniedzējam, ar kurām varat iepazīties šeit: www.google.com.

Mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, uzņēmumiem, kas nodrošina mārketinga konsultācijas, IT risinājumus mārketinga vajadzībām, jaunumu, piedāvājumu un informācijas nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem (Mailchimp, Rocket Science Group LLC pakalpojumu sniedzējs, kura datu centri var atrasties arī ārpus Eiropas Savienības, Amerikas Savienotajās Valstīs, sīkāka informācija par nodrošināto privātuma aizsardzību ir pieejama šajā vietnē: https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

 1. Profilēšana un vietņu/lietotņu pārlūkošanas statistika

Mēs varam apkopot datus par airBaltic Club mājaslapas un airBaltic Club aplikācijas izmantošanu, datplūsmas apjomu, darījumiem un citu saistīto statistiku, kā arī apstrādāt un analizēt šādus datus. Tāpat mēs varam iegūt šādus datus apkopotā veidā no cienījamām trešajām pusēm vai izpaust šādus datus tām. Taču šādi dati nav piesaistīti kādai konkrētai personai, kā arī tie netiks dekompilēti vai pārveidoti par personas datiem vai kādu citu informāciju par kādu konkrētu personu.

airBaltic Club apkopo šos datus, izmantojot automatizētu rīku, ko sauc Google Analytics. Tas ļauj airBaltic Club reģistrēt un analizēt, kā apmeklētāji izmanto mājaslapu. Vairāk informācijas par to, kā Google Analytics strādā un kādu informāciju šis rīks ļauj mums apkopot un analizēt, varat iegūt šeit: support.google.com.

Jūs varat jebkurā laikā atspējot datu vākšanu, ko veic Google Analytics, rīkojoties, kā norādīts šeit: tools.google.com.

 1. Aptaujas un profilēšana

Tā kā mums rūp pakalpojuma un lojalitātes programmas kvalitāte, mēs laiku pa laikam varam veikt aptaujas, lai noskaidrotu, cik ļoti jūs apmierina mūsu pakalpojums, lojalitātes programma un mūsu lojalitātes programmas partneru pakalpojumi. Mēs varam veikt arī aptaujas, uzdodot dažādus jautājumus, lai izprastu jūsu intereses un vajadzības.

Dalība aptaujās vienmēr ir brīvprātīga. Jūs vienmēr varat pārdomāt, ja nevēlaties piedalīties.

Mēs varam saņemt jūsu datus no aptaujām, kurās piedalāties. Varam veikt aptaujas paši, vai arī mūsu partneri var mums sniegt aptauju rezultātus. Tomēr, pirms partneris to dara, mēs tam lūdzam saņemt jūsu piekrišanu vai jūs informēt, ja informācijas sniegšana mums ir pamatota ar leģitīmām interesēm. Mums rūp, lai jūs būtu informēts un kontrolētu to, kā jūsu dati tiek apstrādāti un koplietoti attiecībā uz aptaujām.

Mēs varam izmantot aptauju rezultātu datus profilēšanai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai leģitīmām interesēm. Aptauju rezultāti var mums palīdzēt saprast, kādas jomas un piedāvājumi jūs varētu interesēt, kā arī saprast jūsu vajadzības - tādējādi uzlabojot mūsu lojalitātes programmu un padarot to interesantāku un piemērotāku jums. Papildus jau minētajam un pamatojoties uz atbildēm, kuras sniedzāt aptaujā, jūs varat saņemt no mums tiešā mārketinga saturu. Tādā veidā mēs vēlamies, lai jūs uzzinātu par lieliskiem piedāvājumiem un iespējām, kas varētu jūs interesēt un būt jums saistošas.

Taču, lūdzu, atcerieties, ka jums vienmēr ir tiesības atsaukt jūsu doto piekrišanu, kā arī iebilst, ja apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm. Ja nevēlaties, ka glabājam vai citādi profilējam un apstrādājam aptaujas rezultātus, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot ziņu. Saziņas iespējas pieejamas mūsu mājas lapā: www.pinsforme.com/contact-us

 

 1. Tiešās tirgvedības komunikācija

Lai sniegtu piedāvājumus un pakalpojumus, kas, mūsuprāt, varētu interesēt tieši Jūs, airBaltic Club var izmantot Jūsu personas datus, piemēram, ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, dzimšanas datumu, valodu, dzimumu un kontaktinformāciju, aptaujas dati (ja esat piekritis piedalīties aptaujās) tirgvedības un komunikācijas nolūkos. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādas tirgvedības komunikācijas saņemšanas.

airBaltic Club Jums sniegs informāciju par aktivitātēm, piedāvājumiem un jaunumiem saistībā ar airBaltic Club Programmas izmantošanu, tostarp airBaltic Club Partneru piedāvājumus, ja Jūs nebūsiet atteicies no šādas komunikācijas saņemšanas.

 1. Datu kategorijas

airBaltic Club var apkopot un apstrādāt tālāk norādīto informāciju.

8.1. Pamatinformācija par dalībnieku

 • Vārds, uzvārds
 • Tālruņa numurs
 • Pasta adrese
 • E-pasta adrese
 • DzimÅ¡anas datums
 • Valoda
 • Dzimums
 • Personu skaits airBaltic Club DalÄ«bnieku grupas Kontā
 • Ä¢eogrāfiskās atraÅ¡anās vietas dati (pamatojoties uz jÅ«su ierÄ«ces iestatÄ«jumiem – attiecas tikai uz airBaltic Club lietotni)

8.2. Informācija par dalību airBaltic Club programmā

 • Datums, kad notikusi pievienoÅ¡anās airBaltic Club programmai
 • Lietotāja ID un parole
 • Programmas DalÄ«bnieka numurs
 • airBaltic Club kartes veids
 • Informācija par iestādi, kas izsniegusi airBaltic Club maksājumu karti vai cita veida airBaltic Club karti
 • DalÄ«bas lÄ«menis
 • airBaltic Club programmas dalÄ«bnieka tieÅ¡saistes identifikācijas dati
 • Jebkāda cita informācija par airBaltic Club Programmas DalÄ«bnieku (piemēram, dalÄ«ba aviolÄ«nijas lojalitātes programmās vai dati par programmas dalÄ«bniekiem, kas ir partnera darbinieki)

8.3. Informācija par airBaltic Club kartes izmantošanu

 • PINS skaits (kopsumma)
 • Informācija, kas apliecina darÄ«juma faktu, piemēram, pirkuma veikÅ¡anas vieta un datums uz čeka par gala summu (kategorija vai preces lÄ«menis), čeka numurs, maksāšanas metode, ar PINS veiktais pirkums
 • Informācija par iztērētajiem PINS, piemēram, airBaltic Club Partneris un iegādātā prece

8.4. Tirgvedības un komunikācijas dati

 • Informācija par tirgvedÄ«bas paziņojumu sÅ«tÄ«Å¡anas aizliegumiem un atļaujām
 • InformatÄ«vie biļeteni un paziņojumi klientiem
 • Uz datiem balstÄ«ta tirgvedÄ«ba, piemēram, datu izvērtējums ar norādēm, kā atvērt failu

8.5. Aptaujas dati

Aptaujā sniegtie personas dati.  Tie var ietvert jūsu viedokli, informāciju par jūsu ģimeni, mājsaimniecību, izglītību, darbu, ieradumiem, vajadzībām, pārtikas preču iegādi, apdrošināšanu, finanšu iestādēm, mobilo pakalpojumu sniedzējiem, transportlīdzekļiem, interesēm, vaļaspriekiem un citu informāciju, ko esat sniedzis aptaujā.

 1. Piekļuve informācijai

Jums ir tiesības pieprasīt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek apstrādāti, kā arī kur un kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti. Mēs bez maksas sniegsim Jums personas datu kopiju elektroniskā formātā.

Mēs sniegsim visus ar Jums saistītos personas datus, ko esat sniedzis airBaltic Club, strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jūs šos datus varat bez problēmām no airBaltic Club pārsūtīt citam lojalitātes uzņēmumam, kuram šādi personas dati ir sniegti.

 1. Informācijas labošana un dzēšana

Ja uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir nepareiza, nevilcinieties sazināties ar mums, lai mēs varētu to atjaunināt un uzturēt pareizu. Visi dati, kas vairs nav nepieciešami šajā airBaltic Club Privātuma politikā minētajiem mērķiem, tiks dzēsti.

Ja vēlaties izbeigt dalību airBaltic Club programmā, varat to pieprasīt saskaņā ar airBaltic Club Programmas Noteikumiem un nosacījumiem, un mēs slēgsim jūsu Kontu un izdzēsīsim visus jūsu personas datus, kas saistīti ar airBaltic Club un airBaltic Club Kontu (lūdzu, ņemiet vērā, ka datus par jūsu lidojumiem joprojām var glabāt saskaņā ar airBaltic Privātuma politikas noteikumiem), pārtrauksim turpmāku datu izplatīšanu un lūgsim trešās personas pārtraukt jūsu personas datu apstrādi. Mēs varam izvēlēties glabāt jūsu personas datus ierobežotu laiku arī pēc jūsu dalības izbeigšanas mūsu tiesiskā stāvokļa un saistību dēļ (piemēram, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses un likumīgās tiesības attiecībā uz airBaltic Club programmas noteikumu izpildi, piemērojamajiem noilgumiem, tiesvedību vai regulatīvo izmeklēšanu).

 1. Citas tiesības

Papildus iepriekšminētajām tiesībām jums ir arī tiesības, sīkāka informācija par jūsu tiesībām atrodama mūsu airBaltic Privātuma politikā, tostarp:

 1. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja tāda sniegta;
 2. iesniegt sūdzību attiecīgās ES dalībvalsts, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta vai kur veikts iespējamais pārkāpums, uzraudzības iestādei. Šo iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: ec.europa.eu. Latvijas Republikas datu aizsardzības iestāde ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija.

Jūs varat īstenot savas tiesības atbilstoši piemērojamo ES un vietējo likumu prasībām.

 1. SÄ«kfaili

Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko tīmekļa serveris (piemēram, www.pins.co) nosūta Jūsu pārlūkprogrammai, kad apmeklējat mājaslapu. Atkarībā no Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem tie tiek vai nu saglabāti, vai arī noraidīti.

Saglabātie sīkfaili ļauj serveriem identificēt Jūsu datoru. Tas nozīmē, ka, atkārtoti apmeklējot lapu vai izmantojot ar paroli aizsargātās mājaslapas vietas, Jūs varat izvairīties no atkārtotas to pašu datu ievadīšanas problēmas.

Īsumā – sīkfaili atvieglo to mājaslapu pārlūkošanu, kuras pieprasa manuālu datu ievadīšanu.

airBaltic Club juridiskais pamats sīkfailu izmantošanai ir likumīgās intereses attiecībā uz mājaslapas tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanu. Mēs izmantojam sīkfailus, lai palīdzētu izveidot mūsu mājaslapu un optimizētu lietotāja pieredzi. Izmantojot sīkfailus, mēs ceram uzlabot mūsu interneta pakalpojumus saskaņā ar Jūsu un citu mūsu klientu preferencēm. Mēs cienām jūsu konfidencialitāti un esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs esam ieviesuši tādus pasākumus, kādus pamatoti uzskatām par piemērotiem attiecīgajā gadījumā, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pareizību. Pirms sīkfailu izmantošanas, lai atcerētos Jūsu izvēles statistikas mērķiem, mēs pieprasīsim Jūsu piekrišanu. Šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Sīkfailus izvieto un izmanto rīks Google Analytics.

Ņemiet vērā, ka sīkfailus ir ieteicams izmantot, lai iegūtu labāko lietotāja pieredzi un vispilnīgāko lapas funkcionalitāti. Tomēr, ja vēlaties, sīkfailus varat atspējot savas pārlūkprogrammas iestatījumos vai apmeklējot tālāk norādītās vietnes:

 1. Drošība

Mēs nodrošinām ļoti augstu aizsardzību pret Jūsu personas datu un maksājumu informācijas zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu un neatļautu piekļuvi tai. airBaltic Club aplikācija visus Jūsu personas datus glabā un aizsargā ar drošo ierīces paroļu šifrēšanas sistēmu (keychain operētājsistēmā iOS, user preferences operētājsistēmā Android). Datu apstrāde un pārraide no airBaltic Club aplikācijas uz mūsu serveri ir aizsargāta, izmantojot transporta slāņa drošības (TLS) protokolu. Datu apstrāde un pārraide no Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas uz mūsu serveri ir aizsargāta, izmantojot 128 b drošligzdu slāni (SSL).

 1. Saites uz trešo pušu mājaslapām

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Konfidencialitātes politika attiecas tikai uz airBaltic Club mājaslapu un airBaltic Club aplikāciju. Tā kā mūsu mājaslapā un Aplikācijā var būt saites uz citām mājaslapām, pirms jebkādu personas datu ievadīšanas tajās mēs iesakām iepazīties ar attiecīgo mājaslapu konfidencialitātes politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem datiem, kas sniegti, apmeklējot citas mājaslapas.

 1. Atļauja bērniem izmantot pakalpojumus

Kad mūsu pakalpojumi tiek sniegti bērnam un kad likumīgai viņa vai viņas personas datu apstrādei ir nepieciešama piekrišana, šāda piekrišana ir jāsniedz vai jāpilnvaro personai, kurai ir vecāku atbildība par šo bērnu. Šī prasība attiecas uz bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem (ja vien attiecīgās valsts likumi nenosaka mazāku vecuma ierobežojumu). Kad jūsu likumīgais aizbildnis piekrīt reģistrēt jūsu dalību airBaltic Club programmā, mēs varam lūgt jūsu likumīgo aizbildni sevi identificēt, reģistrācijas procesā ievadot vārdu un uzvārdu. Šādus datus mēs glabājam, kamēr jūsu dalība ir aktīva, jo mums ir jāspēj pierādīt, ka jūsu likumīgais aizbildnis ir piekritis reģistrēt jūsu dalībnieka kontu un piekritis jūsu dalībai airBaltic Club programmā.

 1. Noslēguma noteikumi Mums ir svarīgi uzlabot un attīstīt mūsu darbību, tādēļ iespējams, ka laiku pa laikam mēs varam vienpusēji izmainīt un papildināt šo Konfidencialitātes politiku. Konfidencialitātes politika ir pieejama mūsu mājas lapā. Tādējādi, lūdzam ik pa laikam sekot līdzi un iepazīties ar aktuālo Konfidencialitātes politiku. Mēs informēsim Jūs par būtiskām izmaiņām šajā politikā, ja vien šādas izmaiņu mērķis nav novērst gramatiskas vai tehniskas kļūdas, kas neietekmē politikas būtību.